Renumeratiebeleid

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID – gedragsregels” (*)

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.

Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen.

In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geïmplementeerd:

1. VERGOEDING

Ons kantoor werkt met vaste en variabele verloningen. Indien ons kantoor een variabele verloning toekent ziet ons kantoor erop toe dat: 

  • De variabele vergoeding geen afbreuk doet aan de belangen van de klanten; 
  • De variabele vergoeding een beperkt deel zal uitmaken van de totale vergoeding; 
  • De variabele vergoeding niet wordt berekend op basis van de realisatie van de verkoop van welbepaalde producten, maar op basis van de totaliteit van de prestaties; 
  • Kwalitatieve criteria zoals de naleving van de gedragsregels, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de klanttevredenheid worden gerespecteerd;  
  • De variabele vergoeding zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

 Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de variabele vergoeding teruggevorderd en worden de nodige maatregelen genomen ten aanzien van de betrokken persoon. 

2. INCENTIVES (niet- geldelijke voordelen)

 Onder de hiernavolgende strikte voorwaarden kan ons kantoor gebruik maken van incentives:

  • De incentive  doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
  • De incentive is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten (product van de maand is verboden);
  • De waarde van de incentive is beperkt en redelijk;
  • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van de incentive is voldoende lang;
  • De incentive zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de incentive of, in gebeurlijk geval, de waarde ervan, onmiddellijk teruggegeven en worden de geijkte maatregelen genomen tegenover de betrokken persoon. 

3. COMMERCIELE DOELSTELLINGEN

 Ons kantoor stelt geen commerciële doelstellingen vast. 

(*)Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.